PROEN เซ็นสัญญา ลาวเทเลคอมฯ พัฒนาธุรกิจบริการคลาวด์ในลาว ระยะเวลา 2 ปี

PROEN เซ็นสัญญา ลาวเทเลคอมฯ พัฒนาธุรกิจบริการคลาวด์ในลาว ระยะเวลา 2 ปี

บมจ.โปรเอ็น คอรป์ (PROEN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ลงนามสัญญาการร่วมมือกับ Lao Telecommunication Public Company (LTC) ร่วมพัฒนาธุรกิจคลาวด์ซึ่งเป็นบริษัทตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา LaoTelecommunication Public Company ผู้ดำเนินการเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน บริการศูนย์ข้อมูล และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวธุรกิจ

กับโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตกลงร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจของบริการคลาวด์กับบมจ. โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) โดยสรุปการดำเนินงานของ PROEN ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบระบบ Cloud Services เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของทาง LTC

2. ดูแลระบบ Cloud Services พรอ้มที่จะให้บริการ “Quick Win”

3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ Cloud Services ตลอด 24 ชั่วโมง

4. จัดทำคู่มือการใช้งาน

5. จัดฝึกอบรมพนักงานด้านเทคนิค ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ให้แก่พนักงานของ LTC

ทั้งนี้ เป็นสัญญาจำหน่ายบริการคลาวด์ (Cloud) 2 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาเพิ่มเติม 1 ปี และ ตกลงให้ LaoTelecommunication Public Company เป็นตัวแทนจำหน่าย 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา